Herb gminy.          Flaga gminy Żegocina.

X SESJA  RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

RADA GMINY

19.XI.2003

KOMISJE

X Sesja Rady Gminy w Żegocinie.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy .
2. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2002 r. radnych i kierowników jednostek organizacyjnych.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
6. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęcie Gminnego Programu na 2004 r.
7. Podjęcie uchwał.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.

Kierownik Posterunku w Trzcianie Jacek Trzeciak poinformował Radę o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Żegocina. Czesław Pączek przedstawił Radzie projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

       Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie sierż. szt. mgr Jacek Trzeciak, którego teren działania obejmuje aktualnie trzy gminy: Łapanów, Trzcianę i Żegocinę, przedstawił Radzie informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Żegocina. Oto fragment wystąpienia, w którym przedstawił działania Posterunku od momentu jego utworzenia (1 lipca 2003 r.) do 15 listopada 2003 r.

       W okresie od 1 lipca 2003 r. do 15 listopada2003 r. na terenie Gminy Żegocina odnotowano 3 przestępstwa o charakterze kryminalnym. Wśród tej grupy przestępstw miała miejsce 1 kradzież z włamaniem do obiektów i mieszkań, 2 kradzieże z włamaniem do samochodu, 1 kradzież mienia /telefon komórkowy/. Do kradzieży z włamaniem dwukrotnie doszło w dzień i jeden raz w nocy. W jednym przypadku ustalono i zatrzymano sprawcę. W pozostałych przypadkach pomimo podjętych czynności nie udało się do chwili obecnej ustalić sprawców, lecz w dalszym ciągu prowadzone są działania operacyjno - rozpoznawcze w tym kierunku.
      Ujawniono 2 nietrzeźwych kierujących. W analizowanym okresie czasu odnotowano 12 zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków i 7 kolizji /4 wypadki w sierpniu /. Do sądu Grodzkiego skierowano 6 wniosków o ukaranie w tym z art, 124 /zniszczenie mienia/-2, art. 86 § 1 /spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym/ - 1, art. 87§ 1 /kierowanie w stanie po spożyciu alkoholu/ -2, art.120 kw /wyrąb drzewa / -l. W jednym przypadku odstąpiono od skierowania wniosku ze względu na nieustalenie sprawcy wykroczenia. W podanym okresie czasu ukarano łącznie 109 sprawców wykroczeń drogowych w postępowaniu mandatowym /teren działania Posterunku Policji w Trzcianie, czyli 3 gminy/

Sprawozdanie za III kwartał 2003 r. z wykonania uchwały Rady Gminy w Żegocinie nr XXV/203/2002 z dnia 25.09.2002 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

      W okresie sprawozdawczym z porad Punktu Konsultacyjnego skorzystało 27 osób w tym l spoza terenu naszej gminy. 12 spraw dotyczyło przemocy i były to przeważnie sprawy przemocy fizycznej związanej z nadużywaniem alkoholu przez sprawcę. W jednym przypadku sprawcą przemocy była matka. W tym przypadku podłożem przemocy nie był alkohol, lecz najprawdopodobniej zaburzenia emocjonalne sprawczyni. W omawianym okresie Komisja odbyła 6 posiedzeń. Nie skierowano żadnego wniosku na leczenie przymusowe a jedna sprawa jest w trakcie zbierania dowodów celem skierowania do sądu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w przedmiocie uzależnienia i formy leczenia.
      W oparciu o założenia programowe przeprowadzono zajęcia edukacyjne młodzieży w trzech szkołach:
- w Rozdzielu udział wzięło - 56 uczniów gimnazjum
- w Łąkcie Górnej - 96 uczniów gimnazjum
- w Żegocinie (Liceum, Gimnazjum, Zasadnicza Zawodowa) - zajęciach uczestniczyło 350 uczniów. Razem w zajęciach edukacyjnych związanych z tematyką uzależnień uczestniczyło 502 uczniów. W zajęciach tych wykorzystano przede wszystkim materiały edukacyjne zakupione w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz formy teatralne prowadzone przez Krakowski Teatr Profilaktyki.
      W okresie sprawozdawczym nie zanotowano żadnych wniosków miejscowej społeczności dotyczących nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Były, co prawda ustne zgłoszenia dotyczące spożywania piwa przed i w pobliżu niektórych sklepów, ale ze względów formalnych nie mogły być przedmiotem interwencji Komisji, gdyż w takich przypadkach wymagane jest zgłoszenie takich przypadków na piśmie.
     Wójt Gminy przesłał w czerwcu br.do wszystkich sprzedawców napoi alkoholowych pismo przypominające o obowiązkach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości a zwłaszcza o bezwzględnym zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym i pod zastaw. Patrole Policji pilnujące porządku na naszym terenie nie zgłaszały do tut. Urzędu przypadków zakłócania porządku w pobliżu placówek sprzedających napoje alkoholowe ani łamania przepisów przez sprzedawców tych placówek.
      W miesiącu wrześniu zostało zwrócone jedno zezwolenie na sprzedaż piwa. Zrealizowano ujętą w programie pomoc finansową uzupełniająca na dożywianie młodzieży szkolnej z rodzin o niskim statusie społecznym i cierpiących z powodu trudności materialnych wynikających najczęściej z nadużywania alkoholu przez jednego z rodziców. Na ten cel przekazano dotychczas decyzją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę - 10.000 zł.
      Dofinansowanie zostały również objęte świetlice szkolne w Żegocinie, Rozdzielu i Bytomsku a także przedszkola w Żegocinie i Łąkcie Górnej. Wymienione płacówki.w ramachy swojej działalności profilaktycznej prowadziły różnego rodzaju zajęcia w formie konkursów o tematyce zagrożeń od różnych substancji uzależniających. Na te cele Komisja wyasygnowała kwotę 4.300 zł. W ramach wspomnianego programu profilaktyki społecznej młodzieży szkolnej zrzeszonej w klubie sportowym "Sokół" przekazano kwotę 1.500 zł. W celu rozszerzenia edukacyjnych form pomocy tej młodzieży a dotyczących dalszego rozwoju dyscyplin sportowych oraz promocji zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia. Pozostałe jeszcze środki finansowe w kwocie 6.800 zł. Komisja postanowiła w części przeznaczyć na dalszą pomoc dla świetlic szkolnych i środowiskowych, które realizować będą programy edukacji profilaktycznej i promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bierze również pod uwagę stale przyrastającą liczbę dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia ze strony Gminy a zwłaszcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewidujemy, że ewentualny deficyt środków na posiłki dla młodzieży z rodzin zagrożonych może być również częściowo uzupełniony z tej pozostającej do wykorzystania
kwoty.

      Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żegocinie Czesław Pączek

PRZYJĘTE UCHWAŁY:
     Rada Gminy w Żegocinie przyjęłą także jednogłośnie "Stanowisko w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej". Oto treść tego stanowiska:

     STANOWISKO RADY GMINY W ŻEGOCINIE Z DNIA 19 LISTOPADA 2003 ROKU W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

     Rada Gminy w Żegocinie, po zapoznaniu się na sesji w dniu 19 listopada 2003 roku z "Rezolucją nr 15/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2003 r. w sprawie projekttu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej " w całej rozciągłości wyżej wymieniona rezolucję. Uważamy, że jeśli Sejm RP przyjmie wspomniana ustawę w wersji zaproponowanej przez Radę Ministrów, zakłądającą likwidację środków pozyskiwanych z koncesji alkoholowych, nastąpi znaczne ograniczenie lub nawet likwidacja finansowania wielu bardzo potrzebnych działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w naszej gminie.

     W trosce o możliwość realizacji wyżej wymienionych zadań Rada Gminy uznaje za konieczne zachowanie dotychczasowego sposobu koncesjonowania sprzedaży napojów alkoholowych oraz pozyskiwania z tego tytułu środków finansowych.

Otrzymują:

- Prezes Rady Ministrów,
- Marszałek Sejmu RP,
- Marszałek Senatu RP,

- Marszałek Województwa Małopolskiego
- Parlamentarzyści Małopolscy.

REZOLUCJA Nr 15/03 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2003 r. w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

      30 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który przewiduje istotne zmiany w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. W art. 71 wspomnianej ustawy zostały wymienione obszary działalności gospodarczej, których wykonywanie wymaga uzyskania zezwolenia -wskazując jednocześnie ustawy, w których kwestie te są szczegółowo uregulowane. Niestety, wśród wymienionych w tym artykule przepisów nie znalazła się ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
      Przyjęcie takiego rozwiązania przez rząd oznacza, iż prowadzenie sprzedaży detalicznej a także obrotu hurtowego napojami alkoholowymi nie będzie wymagać posiadania przez przedsiębiorców stosownych zezwoleń a także nie będzie pociągało za sobą konieczności wnoszenia opłat za korzystanie z takich zezwoleń.
      W kontekście poważnych problemów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych jakie występują w naszym kraju w związku z nadużywaniem alkoholu nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla takiej liberalizacji prawa, która w konsekwencji może doprowadzić do radykalnego wzrostu dostępności alkoholu na naszym rynku.
       Należy podkreślić, iż dochody ze wspomnianej opłaty uzyskiwane przez gminy i województwo mogą być wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2002 roku łączna kwota środków uzyskanych przez samorządy gminne w Małopolsce z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła blisko 40 min zł a przez Samorząd Województwa - z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy piwem i winem prawie 800 tys. zł. Jeżeli ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zostanie uchwalona w kształcie przyjętym obecnie przez Radę Ministrów realizacja wszystkich wymienionych powyżej zadań zostanie natychmiast wstrzymana a setki tysięcy dzieci i dorosłych, którzy do tej pory korzystali z różnorodnych form terapii, pomocy i wsparcia w ww. zakresie zostaną tego pozbawionych.
         Sejmik Województwa Małopolskiego postuluje, by w trakcie prac Sejmu nad projektem ww. ustawy w art. 71 zostanie zawarta ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Otrzymują:
- Prezes Rady Ministrów,
- Marszałek Sejmu RP,
- Marszałek Senatu RP,
- Parlamentarzyści Małopolscy.

[index]