REZERWAT "KAMIONNA"

ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 8 września 1997 r.)

      Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kamionna" obszar lasu i wód o powierzchni 64,04 ha, położony w gminie Żegocina w województwie tarnowskim.

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych dobrze zachowanych drzewostanów bukowo-jodłowych.

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Brzesko, według stanu na dzień 31 grudnia 1994 r., jako oddziały lasu nr 146a, b, 147a, b, c, d.

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,
2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,
3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
5) wydobywania skał i minerałów,
6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej,
7) zakłócania ciszy,
8) palenia ognisk,
9) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,
10) zmiany stosunków wodnych,
11) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z  ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,
12) wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb leśnych oraz służb ochrony przyrody,
13) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych oraz służb ochrony przyrody.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną przeciwpożarową,
3) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa,
4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Tarnowski.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

[wstecz]