Ogłoszenie o przetargu.

PRZETARG

                         OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

       Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie im. Batalionów Chłopskich, 32-731 Żegocina 50, woj. małopolskie, tel/fax (0-14) 613-20-08, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie "Odbudowy dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, a w szczególności:
1. Rozebranie obróbek blacharskich.
2. Wykonanie konstrukcji stalowej.
3. Montaż blach stalowych fałdowych warstwowych, ocieplanych gr. 10 cm.
4. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45 21 42 10 - 5 Szkoły Podstawowe
45 26 12 12 - 3 Kładzenie dachów metalowych
45 26 13 20 - 3 Kładzenie rynien

Termin realizacji - wymagany- od 2005-10-01 do 2005-11-15

Wadium przetargowe - 1.000 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 2005-09-20 do godz. 15:00.

Uprawniony do kontaktu z oferentami - Dyrektor Szkoły mgr Jan Adamski.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie.
Termin składania ofert upływa w dniu 2005-09-21 o godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2005-09-21 o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Żegocinie, pok. nr 24

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. Spełniają wymogi określone w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r.) - ocena wg załączonych dokumentów
2. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ocena wg załączonych wymaganych dokumentów.

Żegocina, dnia 2005-09-05

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Żegocinie informuje, że na podstawie art. 93 st. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych, unieważnia przetarg nieograniczony w dniu na zadanie pn. "Odbudowa dachu sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Żegocinie"
Złożono tylko jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający dysponuje na realizację tego zadania.

Żegocina, dnia 2005-10-05

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  2

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie im. Batalionów Chłopskich, 32-731 Żegocina 50, woj. małopolskie, tel/fax (0-14) 613-20-08, ogłasza przetarg nieograniczony drugi na wykonanie "Odbudowy dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, a w szczególności:
1.    Rozebranie obróbek blacharskich.
2.    Wykonanie więźby dachowej drewnianej.
3.    Montaż blach stalowych powlekanych trapezowych.
4.    Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45 21 42 10 - 5 Szkoły Podstawowe.
45 26 12 12 - 3 Kładzenie dachów metalowych.
45 26 13 20 - 3 Kładzenie rynien.

Termin realizacji - wymagany - od 2005-10-28 do 2005-12-15.

Wadium przetargowe - 1.000 zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 2005-10-19 do godz. 15:00.

Uprawniony do kontaktu z oferentami - Dyrektor Szkoły mgr Jan Adamski.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie.
Termin składania ofert upływa w dniu 2005-10-20 o godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2005-10-20 o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Żegocinie, pok. nr 24.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1.  Spełniają wymogi określone w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r.) - ocena wg załączonych dokumentów
2.  Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ocena wg załączonych wymaganych dokumentów.

Żegocina, dnia 2005-10-05

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Żegocinie informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 2005-10-20, na wykonawcę robót na zadaniu pn. "Odbudowa dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żegocinie", został wybrany Zakład Usług Budowlanych Wiktor Twardosz z siedzibą w Żegocinie 292, za cenę brutto 79.626,96 zł (Siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 96/100 złotych)
Cena netto oferty wynosiła 65.268,00 zł.
Złożono 1 ważną ofertę.

Żegocina, dnia 2005-10-20

[zegocina]

[wstecz]