REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2007/2008

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

    Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, jedyna w powiecie szkoła średnia przejęta przez samorząd gminny, ogłosiła 10 lutego 2007 roku zasady rekrutacji na nowy rok szkolny 2007/2008. Są one zawarte w dokumencie pt. "Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie w roku szkolnym 2007/2008".
    Szkoła przygotowała wiele materiałów promocyjnych (ulotki informacyjne, prezentacja komputerowa, kalendarzyki itp.). Można je bedzie otrzymać podczas tegorocznej Giełdy Informacji Zawodowej, która odbędzie się w Bochni w dniach 15 - 17 marca 2007 r.  Zespół Szkół rozpoczął także budowę własnego serwisu internetowego, który znajduje sie pod adresem: http://www.zswzegocinie.republika.pl. Dzięki temu można się dokładniej zapoznać z historią, dniem dzisiejszym, bazą, kadrą, ofertą edukacyjną szkoły.
     - Bardzo bym chciała zrobić dwie klasy liceum ogólnokształcącego, jedną matematyczną (poszerzony program matematyki, geografii i fizyki), drugą humanistyczną (język polski, biologia, historia). Możemy przyjąć około 50 uczniów. Mam nadzieję, że powstanie jedna klasa szkoły zawodowej - młodocianych pracowników oraz jeden oddział uzupełniającego liceum ogólnokształcącego. Na pewno będą dwa oddziały gimnazjalne - informuje dyrektorka Zespołu pani Danuta Pączek.

  Pracownia języków obcych w Zespole Szkół w Żegocinie. Pracownia komputerowa szko ły.
Nowoczesna pracownia jezyków obcych i sala komputerowa - to tylko niektóre z atutów szkoły.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE


§ 1
Zadania Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej

1.    Do zadań Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej należy:
1)    Opracowanie zasad rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie na rok szkolny 2007/2008
2)    Przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych zgodnie z przyjętymi zasadami:
-    Gimnazjum na podbudowie szkoły podstawowej
-    Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum
-    Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników na podbudowie gimnazjum
-    Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
3)    Ustalenie listy przyjętych do klas pierwszych w Zespole Szkół oraz sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2
Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie

1.    Szkoła prowadzi rekrutację sposobem tradycyjnym.
2.    Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:
1) do Gimnazjum:
-    dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców w postaci zapisania ucznia do szkoły oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
-    dla uczniów spoza obwodu: podanie rodzica o przyjęcie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu.
2) do LO
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
-    2 fotografie
-    orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego .
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli uczeń takowe posiada,
-    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
-    zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w pkt. 7.
3) do ZSZ
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
-    2 fotografie,
-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
-    zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli uczeń takowe posiada,
-    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4) do Liceum Uzupełniającego
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL kandydata,
-    świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
-    2 fotografie,
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, jeżeli uczeń takowe posiada.

3.    Kandydaci do LO i ZSZ mogą składać dokumenty do najwyżej trzech szkół.

4.    Kandydat do LO i ZSZ składający dokumenty posługuje się trzema poświadczonymi kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczonymi kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Oryginał świadectwa i zaświadczenia należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

5.    Kopie świadectw i zaświadczeń wydaje dyrektor gimnazjum

6.    Warunki przyjęcia do klas pierwszych:
1)    O przyjęciu do klasy pierwszej Gimnazjum decyduje:
-    dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców oraz złożenie dokumentów
-    dla uczniów spoza obwodu: limit wolnych miejsc
2)    O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się uczniowie, którzy z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć uzyskali łącznie co najmniej 60 punktów. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje kolejność na liście kandydatów zgodnie z limitem miejsc.
3)    O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy gimnazjalne oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.
4)    O przyjęciu do Liceum Uzupełniającego decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

7.    Kandydat do klasy pierwszej może otrzymać max 200 pkt, w tym:
1)    100 pkt liczba pkt możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki,
2)    100 pkt liczba pkt możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8.    Kandydat otrzyma punkty za świadectwo z następujących przedmiotów:
1)    LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, historii, biologii:
-    język polski
-    historia
-    biologia
-    obowiązkowy język obcy
2)    LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, fizyki, geografii:
-    język polski
-    matematyka
-    fizyka
-    geografia
3)    ZSZ
-    język polski
-    matematyka
-    historia
-    elementy informatyki

9.    Kandydaci do LO i ZSZ mogą uzyskać punkty:
1)    z przeliczenia ocen na świadectwie - maksymalnie 80 punktów
-    celujący - 20 punktów
-    bardzo dobry - 18 punktów
-    dobry - 15 punktów
-    dostateczny - 10 punktów
-    dopuszczający - 2 punkty
2)    za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów, przy czym:
-    za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów
-    za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
.    finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów
.    finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów
-    za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne do 5 punktów, przy czym rozdział punktów jest zgodny z załącznikiem 5 Decyzji MKO z dnia 5 stycznia 2007 r.

8.    Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych mnoży się przez dwa.

10.    Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są:
1)    konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: polonistyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, biologiczny, chemiczny, fizyki i astronomii, historyczny, geograficzny
2)    konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864 "Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego".

11.    Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół.

12.    Kandydaci posiadający orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej są przyjmowani do szkoły pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby punktów, o których mowa w p. 5.

13.    Uczniowie zwolnieni z powodów losowych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego uzyskują wynik punktowy przez podwojenie liczby punktów za świadectwo i inne osiągnięcia.

14.    Dzieciom nauczycieli przy równorzędnych z innymi kandydatami wynikach, przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

§ 3
Terminy rekrutacji:

1.    Gimnazjum:
- od 26 marca 2007 r. do 25 maja 2007 r. - Składanie podań przez absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum
- od 11 czerwca 2007 r. - do 15 czerwca 2007 r. - Rozpatrywanie podań
- do 26 czerwca 2007 r. godz. 15.00 - Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
- do 29 czerwca 2007 r. godz. 12.00 - Zakończenie przyjęć i ogłoszenie list przyjętych.

2.    Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
- od 21 maja 2007 r. - do 12 czerwca 2007 r. - godz. 15.00 - Składanie dokumentów do wybranych szkół
- do 20 czerwca godz. 12.00 - Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły
- od 22 czerwca 2007 r. - do 26 czerwca 2007 r. - godz. 15.00 - Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
- 29 czerwca 2007 r. - do godz. 12.00 - Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły.
- do 2 lipca 2007 r. - godz. 14.00 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole - złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.
- 3 lipca 2007 r. - o godz. 12.00 - Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.
- do 4 lipca 2007 r.    Dodatkowa rekrutacja - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginału dokumentów
- 5 lipca 2007 r. do 12.00 - Ogłoszenie wyników dodatkowej rekrutacji.
- od 27 sierpnia 2007 r. - do 31 sierpnia 2007 r. - Dodatkowa rekrutacja.

3.    Liceum Uzupełniające:
- do 24 sierpnia 2007 r. - Składanie dokumentów.
- od 27 sierpnia 2007 r. - do 28 sierpnia 2007 r. - Rozmowa kwalifikacyjna.
- 29 sierpnia 2006 r. - Ogłoszenie list przyjętych.

§ 4
Ogłaszanie wyników rekrutacji

1.    Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w LO, ZSZ, ULO zgodnie z w/w terminami:
2.    Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatowi lub jego rodzicom pisemne odwołanie do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.

§ 5
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.

1.    Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2.    Do dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną.
3.    Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, w dodatkowej rekrutacji posługują się wyłącznie oryginałami dokumentów.
                       Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od 8.00 do 15.00.            Tel. 014 6132120
NABÓR 2002 >>> NABÓR 2003 >>> NABÓR 2005 >>> NABÓR 2006 >>>

[serwis szkoły]                               

[wstecz]