PRZEMÓWIENIE WÓJTA JERZEGO BŁONIARZA

Przemawia Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz.

Przemawia Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz.

     Ekscelencjo, Księże Biskupie ! Panie Pośle ! Panie Wojewodo ! Panie i Panowie ! Młodzieży !

      "Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała najbliższa Ojczyzna".

      Te słowa Tadeusza Różewicza są myślą przewodnią dzisiejszej uroczystości. To mądry wybór, gdyż kraj dzieciństwa kojarzy się ze szkołą. W murach tego budynku spędziło swoje lata dzieciństwa nad elementarzem w uczniowskiej ławce wiele pokoleń. Tutaj uczyło się wielu mieszkańców Żegociny czytać, pisać i rachować. Należy podziwiać przedwojennych postępowych mieszkańców wsi Żegocina z Wójtem Piotrem Kępą na czele, którzy w 1929 roku rozpoczęli budowę nowoczesnej, jak na owe czasy, szkoły. Nie żałowali pieniędzy i trudu. Chylę czoła przed nimi za to, że wierzyli w wartość oświaty i stworzyli dla niej dobrą bazę. Kolejne władze Żegociny inwestowały w rozbudowę szkoły. Dobudowano dwa skrzydła, salę gimnastyczną, a w ostatnich dwóch latach to skrzydło przedwojenne zostało zmodernizowane i świętujemy dzisiaj uroczystość poświęcenia i przekazania do użytku.

Ekscelencjo, Panie i Panowie !

      Zaszczyt to dla nas wspólnie z Panią Dyrektor powitać w murach naszego Zespołu zacnych i miłych gości. Z całego serca witam Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Styrnę. Miło nam jest, że zaszczycił swoją obecnością Pan Poseł Wiesław Woda - witam Go serdecznie. Witam serdecznie Pana Wojewodę Ryszarda Półtoraka, który rozumie pracę samorządu - gdyż sam był Wójtem. Miło nam, że uświetnił swoją obecnością naszą uroczystość Kurator Oświaty Pan Jerzy Lackowski wraz z szacownymi pracownikami Kuratorium Oświaty w Krakowie, których serdecznie witam. Witam Starostę Powiatu Bocheńskiego Ludwika Węgrzyna. Serdecznie witam Sekretarza Starostwa Powiatowego Panią Alicję Juszczyk - uczennicę tej szkoły. Witam Burmistrza Nowego Wiśnicza. Witam Wójtów Gmin sąsiednich. Bardzo serdecznie witam Ks. Dziekana Antoniego Porębę, wielkiego przyjaciela żegocińskiej oświaty. Witam Proboszcza Parafii Łąkta ks. Stanisława Szczygła. Witam zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół średnich powiatu bocheńskiego. Witam Pana Przewodniczącego Rady Gminy Jana Marcinka wraz z Radą oraz radnych powiatowych. Gorąco witam dyrektorów zakładów budżetowych oraz sołtysów. Szczególnie witam naszych Dyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli, rodziców i młodzież, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość oraz przedstawicieli telewizji i prasy. Witam wszystkich obecnych.   

Panie i Panowie !

      W 1993 roku grono ambitnych ludzi postanowiło założyć w naszej małej miejscowości Liceum Ogólnokształcące. Myśleliśmy wtedy przede wszystkim o stworzeniu szansy dobrego bezpiecznego i taniego kształcenia się dzieci wiejskich blisko domu. Decyzja ta okazała się słuszna i pociągnęła kolejne zmiany w oświacie. W 1996 roku powstała zasadnicza Szkoła Zawodowa a w kolejnych latach Liceum dla Dorosłych. Rok 2000 to rok utworzenia Zespołu Szkół do którego obok szkół średnich zostało włączone Gimnazjum, a Gmina Żegocina stała się organem prowadzącym dla szkół średnich. Suma tych działań sprawiła, że mamy dobrą sieć szkół, wykształconą kadrę, która uczy i pracuje dla naszej społeczności. Podobnie jak nasi poprzednicy nasz samorząd inwestuje w oświatę. W ostatnich latach poprawiły się warunki nauczania w Łąkcie Górnej i Żegocinie, trwają prace przy rozbudowie szkoły w Bytomsku i Rozdzielu. Przez modernizację starego skrzydła w Żegocinie uzyskaliśmy 4 nowe sale lekcyjne oraz aulę. Poprawił się standard pięciu klas lekcyjnych, powstały nowe sanitariaty oraz szatnie. Służyć one będą młodzieży Zespołu Szkół. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 500 tys. zł. Projektantem budynku była Pani mgr inż. Elżbieta Langer. Prace budowlane wykonały firmy Budolex z Ujanowic oraz firma Gurgul z Limanowej.
      Nie byłoby to możliwe bez pomocy finansowej Pana Wojewody i Pana Kuratora za co serdecznie dziękujemy. Bardzo ważnym przeżyciem na dzisiejszej uroczystości jest poświęcenie i przekazanie uczniom nowego autobusu szkolnego, który otrzymaliśmy w darze z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dzięki poparciu Pana Posła Wiesława Wody i Pana Kuratora - za co serdecznie dziękuję w imieniu młodzieży i nauczycieli oraz własnym.

Ekscelencjo ! Panie i Panowie !

      Edukacja zajmuje poczesne miejsce w naszej Gminie. Od zawsze wiemy, że przez dobrą szkołę wiedzie najlepsza droga do dobrej przyszłości. Młodzi ludzie winni być świadomi, że wiedzę można zdobywać wszędzie w wielkim mieście i małej miejscowości. Od Was jednak zależy, czy będzie się uczyć.   Pragnę z tej okazji podziękować naszym nauczycielom, którzy odkrywają przed uczniami naszych szkół piękny świat lokalnej historii, tradycji, kultury i skutecznie przygotowują do podejmowania studiów. Sądzę, że nasi absolwenci nigdy nie zagubią swojej polskiej tożsamości i po latach z dumą będą wspominać czas spędzony w żegocińskiej szkole. Zmodernizowany budynek, który Ks. Biskup poświęci, to ogromna satysfakcja dla samorządu. Będzie on również trwałym śladem naszej działalności zapisanej na kartach historii Gminy Żegocina.

Szanowna Pani Dyrektor !

      Przekazujemy Ci dzisiaj w zarząd efekty pracy projektanta, budowniczych naszych trosk z myślą, aby zawsze w szkole było radośnie, gwarno, a atmosfera sal sprzyjała dobremu uczeniu się i wychowaniu.

Droga Młodzieży !

      Dbajcie o ten piękny budynek. Niech służy nie tylko Wam, ale i następnym pokoleniom.

Panie i Panowie !

      Przyszedł czas aby w moim wystąpieniu pojawiło się słowo dziękuję. Pozwólcie więc, że w Waszym imieniu i własnym podziękuję Ks. Biskupowi za przewodniczenie liturgii i słowa skierowane do nas w homilii. Czcigodny Księże Dziekanie; dziękuję Ci za wszelkie rady i wsparcie w dążeniu do celu. Panu Kuratorowi za pomoc przy tworzeniu sieci szkół, dobrą współpracę i wzajemne zrozumienie. Panie Wojewodo - to w Twoim województwie jest mała Gmina Żegocina, która przeżywa swoje święto, dziękujemy Ci za udział. Panie Starosto dziękuję Ci, że lekką ręką przekazałeś mi szkoły średnie. Bardzo o nie dbamy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ! To nasz wspólny kolejny sukces. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik i pracownikom Urzędu Gminy. Z uznaniem odnoszę się do wykonawcy, nadzoru budowlanego i dziękuję za dobrą pracę.  Najserdeczniej jak umiem dziękuję Pani Dyrektor Danucie Pączek za znakomitą współpracę przy budowie, a szczególnie za dwukrotny okres wakacyjny, poświęcony temu zadaniu. Dziękuję Teresie Stachoń za pomysły i nowatorskie rozwiązania. Dziękuję nauczycielom, młodzieży, pracownikom obsługi, za wspólnie szczęśliwie przeżyty czas budowy, za Wasze zaangażowanie w sprawy szkoły.

Szanowni Państwo !

      Cieszę się bardzo i jestem dumny z kolejnego udanego przedsięwzięcia w Gminie Żegocina. Niech ta szkoła służy młodemu pokoleniu, aby stawali się chlubą naszej małej Ojczyzny. Dziękuję.

[wstecz]