Zespół Szkół w Żegocinie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
w ŻEGOCINIE

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2005/2006

   Dyrekcja Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłasza nabór do klasy pierwszej 3 - liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2005/2006 z językiem podstawowym angielskim (zwiększona liczba godzin), dodatkowym językiem niemieckim oraz rozszerzoną podstawą programową z przedmiotów: język polski, historia, biologia lub matematyka, geografia, fizyka z astronomią.
     Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 60 pkt przewidzianych w zasadach tegorocznej rekrutacji.

     Dokumenty należy składać w sekretariacie od 16 maja do 21 czerwca 2005 roku:
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL,
-    2 fotografie,
-    orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
-    zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych,
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
-    ewentualnie posiadane orzeczenia kwalifikacyjne lub opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych.

    Listę kandydatów ogłasza 28 czerwca 2005 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna. Do 30 czerwca kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki, składając w szkole: oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną.

    Dyrekcja Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłasza nabór do klasy pierwszej 2 letniego liceum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej na rok szkolny 2005/2006 do oddziałów z językiem niemieckim lub językiem rosyjskim.
     Liceum pozwoli absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej uzupełnić wykształcenie średnie i zdać egzamin maturalny.
     Dokumenty należy składać w sekretariacie do 24 sierpnia 2005 roku:
- życiorys i podanie zawierające nr PESEL,
- 2 fotografie,
- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub jego kopia,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu zawodowego lub dyplom czeladniczy (mogą być kopie),
- ewentualnie posiadane orzeczenia kwalifikacyjne lub opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych.

    Dyrekcja Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie ogłasza nabór do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2005/2006 do oddziałów wielozawodowych z językiem niemieckim dla uczniów - młodocianych pracowników kształcących się w zawodach rzemieślniczych w prywatnych i uspołecznionych zakładach pracy.
Czas nauki wynosi 2 lub 3 lata w zależności od wybranego zawodu.

    Dokumenty należy składać w sekretariacie od 16 maja do 21 czerwca 2005 roku:
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL,
-    2 fotografie,
-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
-    zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
-    ewentualnie posiadane orzeczenia kwalifikacyjne lub opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych.

    Listę kandydatów ogłasza 28 czerwca 2005 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna. Do 30 czerwca kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki, składając w szkole: oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną.

 Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie w roku szkolnym 2005/2006

§ 1
Zadania Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej

1.    Do zadań Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej należy:
1)    Opracowanie zasad rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie na rok szkolny 2005/2006
2)    Przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych zgodnie z przyjętymi zasadami:
-    Gimnazjum na podbudowie szkoły podstawowej
-    Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum
-    Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie gimnazjum
-    Liceum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
3)    Ustalenie listy przyjętych do klas pierwszych w Zespole Szkół oraz sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2
Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Żegocinie

1.    Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:
1) do Gimnazjum:
-    dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców w postaci zapisania ucznia do szkoły oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu
-    dla uczniów spoza obwodu: podanie rodzica o przyjęcie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu
2) do LO
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia
-    2 fotografie
-    orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli uczeń takowe posiada
-    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
-    zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w pkt. 7.
3) do ZSZ
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia
-    2 fotografie
-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
-    zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę
-    poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
-    poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli uczeń takowe posiada
-    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4) do Liceum Uzupełniającego
-    życiorys i podanie zawierające nr PESEL kandydata
-    świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
-    2 fotografie
-    opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej jeżeli uczeń takowe posiada
2.    Kandydaci do LO i ZSZ mogą składać dokumenty do najwyżej trzech szkół.
3.    Kandydat do LO i ZSZ składający dokumenty posługuje się poświadczonymi kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczonymi kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Oryginał świadectwa i zaświadczenia należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
4.    Kopie świadectw i zaświadczeń wydaje dyrektor gimnazjum
5.    Warunki przyjęcia do klas pierwszych:
1)    O przyjęciu do klasy pierwszej Gimnazjum decyduje:
-    dla uczniów z obwodu: deklaracja rodziców oraz złożenie dokumentów
-    dla uczniów spoza obwodu: limit wolnych miejsc
2)    O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się uczniowie, którzy z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć uzyskali łącznie co najmniej 60 punktów. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje kolejność na liście kandydatów zgodnie z limitem miejsc.
3)    O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy gimnazjalne oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.
4)    O przyjęciu do Liceum Uzupełniającego decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
6.    Kandydat do klasy pierwszej otrzyma punkty za świadectwo z następujących przedmiotów:
1)    LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, historii, biologii:
-    język polski
-    historia
-    biologia
-    obowiązkowy język obcy
2)    LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, fizyki, geografii:
-    język polski
-    matematyka
-    fizyka
-    geografia
3)    ZSZ
-    język polski
-    matematyka
-    historia
-    elementy informatyki
7.    Kandydaci do LO i ZSZ mogą uzyskać punkty:
1)    z przeliczenia ocen na świadectwie - maksymalnie 80 punktów
-    celujący - 20 punktów
-    bardzo dobry - 18 punktów
-    dobry - 15 punktów
-    dostateczny - 10 punktów
-    dopuszczający - 2 punkty
2)    za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów, przy czym:
-    za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów
-    za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
.    finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów
.    finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów
-    za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne do 5 punktów, przy czym rozdział punktów jest zgodny z załącznikiem 2 Decyzji MKO z dnia 10 grudnia 2004 r.
8.    Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są:
2)    konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: polonistyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, historyczny, chemiczny, fizyki i astronomii, biologiczny, geograficzny
3)    konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy.
9.    Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół.
10.    Kandydaci posiadający orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej są przyjmowani do szkoły pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby punktów, o których mowa w p. 5.
11.    Uczniowie zwolnieni z powodów losowych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego uzyskują wynik punktowy przez podwojenie liczby punktów za świadectwo i inne osiągnięcia.
12.    Dzieciom nauczycieli przy równorzędnych z innymi kandydatami wynikach, przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.

§ 3
Terminy rekrutacji
1. Gimnazjum:
od 15 marca 2005 r. - do 20 maja 2005 roku - Składanie podań przez absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum
od 1 czerwca 2005 r. - do 30 czerwca 2005 r. -  Rozpatrywanie podań
do 28 czerwca 2005 r.  - Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
1 lipca 2005 r. godz. 1200    Zakończenie przyjęć i ogłoszenie list przyjętych

2.  Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
od 16 maja 2005 r. - do 21 czerwca 2005 r. godz. 15.00  -  Składanie dokumentów do wybranych szkół
do 28 czerwca 2005 r. - godz. 10.00  - Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły
od 24 czerwca 2005 r. - do 28 czerwca 2005 r. - godz. 12.00 - Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
28 czerwca 2005 r.- do godz. 14.00 - Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły.
do 30 czerwca 2005 r. - godz. 14.00 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole - złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
1 lipca 2005 r. - do godz. 12.00  -  Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.
od 4 lipca 2005 r.  - Dodatkowa rekrutacja - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginału dokumentów
8 lipca 2005 r. do 12.00  - Ogłoszenie wyników dodatkowej rekrutacji.

3. Liceum Uzupełniające:
do 24 sierpnia 2005 r.  -  Składanie dokumentów
od 25 sierpnia 2005 r. - do 26 sierpnia 2005 r.  -  Rozmowa kwalifikacyjna
30 sierpnia 2005 r.  -  Ogłoszenie list przyjętych.

§ 5
Ogłaszanie wyników rekrutacji

1.  Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w LO, ZSZ, LU zgodnie z w/w terminami:
2.  Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatowi lub jego rodzicom pisemne odwołanie do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.

§ 6
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.

1.    Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2.    Do dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną.
3.    Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, w dodatkowej rekrutacji posługują się wyłącznie oryginałami dokumentów.

Żegocina, 17 lutego 2005 r.

[wstecz]