Zespół Szkół w Żegocinie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2003/2004

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

   Dyrekcja Zespołu Szkół w Żegocinie ogłasza nabór do klasy pierwszej 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2003/2004.

      Planujemy otwarcie oddziałów z językiem podstawowym angielskim, dodatkowym językiem niemieckim oraz rozszerzoną podstawą programową z następujących przedmiotów: język polski, historia, biologia, matematyka, geografia, fizyka z astronomią.

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 60 punktów przewidzianych w zasadach tegorocznej rekrutacji.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 12 maja do 13 czerwca 2003r.:
- życiorys i podanie,
- karta informacyjna,
- 2 fotografie,
- orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych,
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- posiadane opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych.

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   DLA  DOROSŁYCH:

     Dyrekcja Zespołu Szkół w Żegocinie ogłasza nabór do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej na rok szkolny 2003/2004.

Profil nauczania: ogólny
Język obcy: niemiecki lub rosyjski (kontynuacja języka z ZSZ)
Zajęcia w formie zaocznej
Nauka trwa 3 lata
Matura według starych zasad

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 25 sierpnia 2003 r.:
- życiorys i podanie ze wskazaniem języka obcego,
- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
- 2 fotografie.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

     Dyrekcja Zespołu Szkół w Żegocinie ogłasza nabór do klasy pierwszej 2 - letniej lub 3 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2003/2004

      Planujemy otwarcie oddziałów wielozawodowych z językiem niemieckim dla uczniów - młodocianych pracowników kształcących się w zawodach rzemieślniczych w prywatnych i uspołecznionych zakładach pracy. Czas nauki wynosi 2 lub 3 lata w zależności od wybranego zawodu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 12 maja do 13 czerwca 2003r.:
- życiorys i podanie,
- karta informacyjna,
- 2 fotografie,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające przydatność do pracy w wybranym zawodzie,
- zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych,
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- posiadane opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2003/3004

1. Kandydaci do klas pierwszych składają wcześniej wymienione dokumenty zgodnie z podanymi terminami w sekretariacie szkoły.
2. Kandydaci do LO i ZSZ mogą składać dokumenty do najwyżej trzech szkół.
3. Kandydat do LO i ZSZ składający dokumenty posługuje się oryginałem i dwoma kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginałem i dwoma kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Oryginał świadectwa i zaświadczenia należy złożyć w jednej z wybranych szkół.
4. Kopie świadectw i zaświadczeń wydaje dyrektor gimnazjum.
5.  Warunki przyjęcia do klas pierwszych:
      1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się uczniowie, którzy z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć uzyskali łącznie co najmniej 60 punktów. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje kolejność na liście kandydatów zgodnie z limitem miejsc.
      2. O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy gimnazjalne oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.
      3. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz limit miejsc.
6. Kandydat do klasy pierwszej otrzyma punkty za świadectwo z następujących przedmiotów:
1) LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, historii, biologii: język polski, historia, biologia, matematyka
2) LO - klasa z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, fizyki, geografii: język polski, matematyka, fizyka, geografia
3) ZSZ: język polski, matematyka, historia, elementy informatyki.
7.   Kandydaci do LO i ZSZ mogą uzyskać punkty:
1)  z przeliczenia ocen na świadectwie - maksymalnie 80 punktów /celujący - 20 punktów / bardzo dobry - 16 punktów / dobry - 12 punktów / dostateczny - 7 punktów / dopuszczający - 1 punkt/
2)   za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów, przy czym: za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów, za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty: finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 9 punktów, finalista konkursu wojewódzkiego - 7 punktów, finalista etapu rejonowego - 3 punkty, wielokrotny finalista konkursu wojewódzkiego - 9 punktów; za osiągnięcia sportowe i artystyczne: osiągnięcia na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów, osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim - 4 punkty, osiągnięcia na szczeblu powiatowym - 3 punkty.
8.  Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są:
     a) konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: polonistyczny, języka ang., matematyczny, historyczny, chemiczny, fizyczny, przyrodniczy,
      b) konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1904-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej".
9. Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół.
10. Kandydaci posiadający orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej są przyjmowani do szkoły pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby punktów, o których mowa w p. 3.
11. Uczniowie zwolnieni z powodów losowych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego uzyskują wynik punktowy przez podwojenie liczby punktów za świadectwo i inne osiągnięcia.
12. Dzieciom nauczycieli przy równorzędnych z innymi kandydatami wynikach, przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły.
Terminy rekrutacji:
  1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w terminach:
1) do Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 12 maja - 13 czerwca 2003 r.
2) do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: 20 maja - 14 sierpnia 2002 r.
3) Kandydaci do klas pierwszych składają świadectwa w dniu ich otrzymania.
Ogłaszanie wyników rekrutacji:
1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w LO i ZSZ w następujących terminach:
1) Ogłoszenie wstępnych list kandydatów przyjętych do szkół - 25 czerwca 2003 do godz. 1200
2) Umieszczeni na listach kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w wybranej szkole do 27 czerwca 2003 do godz. 1500. Dokumentami potwierdzającymi wolę są oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego złożone w szkole.
3) Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów - 30 czerwca do godz. 1400.
4) Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły, mogą w dniach 1 - 3 lipca 2003 składać dokumenty do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.
5) Ogłoszenie dodatkowej listy przyjętych - 4 lipca 2003 r. do go godz. 1200.
6. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w LO dla Dorosłych w dniu 29 sierpnia 2003 r.
7. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatowi lub jego rodzicom pisemne odwołanie do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.

Żegocina, 27 lutego 2003 r.

[wstecz]