NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE - PRZEMÓWIENIE WÓJTA GMINY

Wójt Jerzy Błoniarz podczas przemówienia na Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym w Żegocinie.

Wójt Jerzy Błoniarz podczas przemówienia na Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym w Żegocinie.

Panie Marszałku Panie Starosto Czcigodni Księża !
Panie Przewodniczący Rady Gminy, Panie i Panowie Radni, Dyrektorzy, Sołtysi, Pracownicy Samorządowi, Panie, Panowie !

   Świętom Bożego Narodzenia i nadchodzącemu Nowemu Rokowi towarzyszą zawsze radosne przeżycia, są to najbardziej oczekiwane chwile. W grudniowe dni i wieczory snujemy refleksje nad tym, co minęło i planujemy przyszłość. Łamiemy się opłatkiem, śpiewamy piękne, polskie kolędy, zastanawiając się nad wiarą prostych pasterzy, którzy bez wahania uwierzyli, że w betlejemskiej stajni narodził się Bóg.
    Jan Paweł II w liście z okazji 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski napisał: "Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, trzeba, by przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna".
     Myślę, że obecny czas przełomu 2009 i 2010 roku jest najlepszą okazją do przemyśleń, do odnowy umysłów i serc, do rozważań o wspólnym dobru, jakim jest nasza Mała Ojczyzna - Gmina Żegocina i Wielka Ojczyzna - Polska.
    W naszej Gminie jest piękna tradycja spotkań opłatkowych. Dla mnie jest to okazja, by podsumować miniony rok, opowiedzieć o tym, co zrobiliśmy, przedstawić także plany na kolejny rok.
    Myślę, że 2009 rok był dobry. Jestem przekonany, że możemy być zadowoleni, bo wykonaliśmy wszystkie zadania, które były zależne od naszej troski i ofiarności, uczciwości i zaangażowania, często też uporu i determinacji.
    Szanowni Państwo !
    Rok 2009 zapisał na kartach kalendarza ważne wydarzenia w skali świata, Europy, Polski i Gminy Żegocina. Zaliczam do nich:
- Zaskakująco dobre wyniki polskiej gospodarki wg GUS-u,
- Bardzo udany rok zaliczyli polscy siatkarze, którzy zdobyli złoto, a siatkarki brąz na mistrzostwach Europy,
- Mieliśmy jednak niezliczoną ilość demonstracji, strajków, protestów,
- Polskim rządem zatrzęsła afera hazardowa,
- Lech Kaczyński podpisał Traktat Lizboński,
- 76% maturzystów w Polsce zdało próbny egzamin z matematyki, która po 25 latach wraca jako obowiązkowy przedmiot na maturze. W naszym LO zdało 89%,
- Przeżyliśmy "medialną" na szczęście pandemię nowej grypy A/H1N1,
- Zostały przeprowadzone 7 wybory do Parlamentu Europejskiego, a Jerzy Buzek został jego przewodniczącym,
- Nowym prezydentem USA został Barack Obama,
- Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, zamykający zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego.
    Szanowni Państwo !
   Rok 2009 przyniósł naszej Małej Ojczyźnie szereg pozytywnych zmian. Skutecznie korzystaliśmy z możliwości pozyskania dla wielu przedsięwzięć funduszy unijnych, dobrze współpracując z Wojewodą, Marszałkiem Województwa, Starostą Bocheńskim, a także Ministrem Sportu, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarządem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Głównym Związku OSP oraz kolegami strażakami z Niemiec.
    Nie wszystkie nasze plany się powiodły. Tak jest w Polsce, tak jest również w Gminie Żegocina. Bezrobocie spadło, ale młodzi ludzie nadal wyjeżdżają za granicę, tutaj jednak budują domy. Trudno się dziwić ludziom, którzy musza utrzymać rodziny, trudno potępiać młodych ludzi, którzy pragną szybko się dorobić !
    Na koniec 2008r liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 228, w bieżącym roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, wyrejestrowano 17. Liczba podmiotów gospodarczych na dzień dzisiejszy wynosi 239. Wydano 141 informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co świadczy o zainteresowaniu budownictwem mieszkaniowym i inwestowaniem na terenie Gminy. Dokonano zmian punktowych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy. Została także podjęta uchwała o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całej gminy, co świadczy o zainteresowaniu budową domów, zakładaniem firm.
    W 2009 r przybyło 41 mieszkańców Gminy Żegocina, jest nas więc na dzień dzisiejszy 5110. Na koniec 2008 r. nasza społeczność liczyła 5069 mieszkańców. Tak się dobrze składa, że w każdej wsi przybyło mieszkańców. Bełdno ma 283, przybyło 3, Bytomsko liczy 702, przybyły 4 osoby, Łąkta Górna 1539, przybyło 7 osób, Rozdziele 878, przybyło 7, Żegocina 1708, przybyło 20. Urodziło się 76 dzieci, zmarły 53 osoby.
    Szanowne Panie, Szanowni Panowie !
    Dobiegający końca 2009 rok był dla inwestycji realizowanych przez samorząd Gminy Żegocina bardzo udany. Łączna, wartość zakończonych oraz rozpoczętych, ale jeszcze nie zakończonych zadań inwestycyjnych, wynosi ponad 10,4 min złotych. Daje to kwotę około 2 tys. złotych na każdego mieszkańca Gminy. Jeśli porównamy tę wartość ze zrealizowanym budżetem gminy roku 2009 (dokładne dane jeszcze nie są znane, ale plan na 2009 rok wynosił około 18,6 min zł), to widać z jak dużym rozmachem żegociński samorząd realizuje inwestycje służące lokalnej społeczności. Dodajmy także, że dochody własne Gminy Żegocina w 2009 roku wyniosły tylko 2,2 mln złotych, a zadłużenie nie przekroczyło 25% tych dochodów.
    Bardzo się cieszę, że udało się Ks. Proboszczowi w Żegocinie dokonać ważnego dzieła, jakim był remont obu wież naszego żegocińskiego kościoła.Kolejne ważne przedsięwzięcie to prace modernizacyjne na potoku Podkosówka w Bytomsku, którego inwestorem był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zaplanowane były dalsze inwestycje, ale nie udało się pozyskać na nie zewnętrznych środków. Gmina nie odstępuje od planowanych przedsięwzięć. Będą one jedynie przesunięte w czasie.
     W planach są: modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej, rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej, Żegocinie, budowa kanalizacji sanitarnej w Bytomsku i Łąkcie Górnej, modernizacja mostów, budowa chodników, modernizacja dróg gminnych, montaż kolektorów słonecznych, programy odnowy wsi, programy w ramach lokalnych grup działania oraz programy ze środków - kapitał ludzki.
    Szanowni Państwo !
    Ważną rolę w życiu Gminy spełnia Ośrodek Pomocy Społecznej, którego zakres działania, niestety, ciągle się rozszerza. Pomoc uzyskały pojedyncze osoby, rodziny, ludzie chorzy, samotni. Udzielono pomocy finansowej i rzeczowej na łączną kwotę 1.984.745 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, okresowe, celowe, posiłki dla potrzebujących rodzin, dożywianie dzieci w szkole, usługi opiekuńcze, zdarzenia losowe, świadczenia rodzinne, opłata za Dom Pomocy Społecznej, doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych, prace społeczno-użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne "Konserwator", staże absolwentów.
     Bardzo udanym przedsięwzięciem w naszej Gminie jest funkcjonujący od kilku lat Środowiskowy Dom Samopomocy. Ma on obecnie 33 podopiecznych, frekwencja jest bardzo wysoka, co świadczy o celowości funkcjonowania naszego ośrodka wsparcia. W bieżącym roku obok wielu już istniejących została utworzona pracownia krawiecka. Wykonano także remont kanalizacji sanitarnej w budynku. Mieszkańcy domu oprócz zajęć terapeutycznych, byli w kinie, zwiedzali miejsca kultu religijnego i miejsca historyczne. Odbyli 4 dniową wycieczkę do Częstochowy, Wrocławia i Bieszczad. Zorganizowali III Jesienny Piknik Integracyjny. Ostatnim wydarzeniem była piękna wigilia w Centrum Kultury. Dziękuję sponsorom i młodzieży z Żegociny i Rozdziela, która opiekuje się mieszkańcami domu w ramach wolontariatu.
      Dobrze w minionym roku pracowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W punkcie konsultacyjnym udzielono wielu porad. Komisja ściśle współpracowała ze szkołami. Komisja wsparła finansowo Uczniowskie Kluby Sportowe, które organizują zajęcia dla uczniów.
     Szanowne Panie, Panowie !
     Bardzo ważną dziedziną w naszej Gminie jest edukacja. Mamy możliwość zapewnienia dostępu do kształcenia dzieciom, młodzieży i dorosłym - od przedszkola do matury. Od 1 września działa "perełka" naszej gminnej edukacji - szkoła muzyczna I stopnia, w której rozwija talenty 33 uczniów. W 2009 r. mieliśmy łącznie 1012 uczniów, w tym: 113 przedszkolaków, 409 uczniów szkół podstawowych, 236 gimnazjalistów, 113 licealistów, 98 uczniów szkoły zawodowej, 43 słuchaczy liceum dla dorosłych. Szkolnictwo stanowi w naszej Gminie powód do dumy i satysfakcji. Wszystkie szkoły mają bardzo dobra bazę, doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną. Uczniowie wszystkich szkół osiągają dobre i bardzo dobre wyniki kształcenia (powyżej średnich powiatowych), ich miarą są egzaminy zewnętrzne: sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny i egzamin zawodów}'. Mamy wielu laureatów w konkursach na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Wielką radością dla mnie jest też zaangażowanie Księży Katechetów i Katechetek w pracę z grupami młodzieżowymi. Oświata jest ważna dla całej naszej społeczności, dlatego nie żałujemy środków finansowych. Przypomnę, że tegoroczny budżet oświaty wyniósł prawie 6 min zł.
     Dbaliśmy także o rozwój sportu w Gminie, w której dobrze działały Uczniowskie Kluby Sportowe: "Promień", "Sokół", "Dwór". Piłkarki ręczne z Łąkty odniosły sukces w rozgrywkach wojewódzkich. Działa Gminny Klub Sportowy "Beskid" prowadzący zespoły piłki nożnej i siatkowej. Największe sukcesy w "Beskidzie" odnieśli juniorzy i trampkarze, którym składam podziękowanie za piękne wyniki w rywalizacji sportowej, liczę także, że w 2010 roku seniorzy wejdą do wyższej klasy, czego im serdecznie życzę. Na działalność sportową Kluby otrzymały kwotę 40 tys. zł. Ogromnym powodzeniem cieszyły się wśród młodzieży nowoczesne boiska sportowe o sztucznej nawierzchni w Łąkcie Górnej i od września w Żegocinie. Budowy kolejnych boisk w Rozdzielu i Bełdnie są finansowo zagwarantowane na 2010 rok. W tym też roku będzie zakończona budowa sali gimnastycznej w Bytomsku.
     Szanowni Państwo !
     Chciałbym teraz kilka słów poświęcić życiu kulturalnemu w naszej Gminie, które skupia się w Centrum Kultury Sportu i Turystyki, w Bibliotece Publicznej w Żegocinie z filią w Łąkcie Górnej, w szkołach, parafiach, a także w świetlicach wiejskich działających w każdej wsi. Prężnie rozwijały się nasze zespoły artystyczne: Dęta Orkiestra Młodzieżowa, Kapela Ludowa, młodzieżowe zespoły w Rozdzielu - kabaret "Grosik", "Rozdzielskie Nutki", w Łąkcie Górnej - młodzieżowy zespół folklorystyczny "Łąkta", Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta", kabaret "Apsik", w Żegocinie zespół "Oaza". Działają zespoły artystyczne w szkołach i przedszkolach. Wszystkie nasze zespoły prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, uświetniają wiele gminnych uroczystości. Obyły się tradycyjne imprezy plenerowe: "716 urodziny Żegociny", XII Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej, koncert "Nasi grają i śpiewają". Biblioteka Publiczna organizowała cykliczne konkursy m.in. "Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej", konkurs na temat życia Jana Pawła II, konkurs plastyczny w ramach roku przedszkolaka, spotkanie z pisarką dla dzieci Elizą Piotrowską oraz krytykiem literackim Waldemarem Smaszczem dla uczniów gimnazjum i liceum. Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory m. in. zakupiła książki zgodnie z potrzebami młodzieży studiującej z naszej gminy.
     W naszym życiu kulturalnym zapisało się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Żegocińskiej, które urządziło w Galerii Wiejskiej wystawę "Kapliczki i krzyże przydrożne Ziemi Bocheńskiej" wzbogaconą o obrazy kapliczek i figur autorstwa pani Anny Łękawa. Wernisaż został połączony z promocją książki o takim samym tytule. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia młodzież naszych szkół mogła obejrzeć wystawę "Uchodźcy polscy u przyjaciół Węgrów w okresie pożogi wojennej 1939 - 1945", którą udostępnił nam nasz rodak, Ks. płk Zbigniew Kępa z Ordynariatu Wojska Polskiego.
     Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczęło ciekawego realizację projektu "Rok obrzędowy w tradycji religijnej i ludowej Ziemi Żegocińskiej". Pierwsze "Adwentowe spotkanie" odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu. Prężnie działał liczący dwa lata Klub Seniora i jego zespół "Melodia".
    Panie Marszałku, Panie Starosto, Czcigodni Księża, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni ! Szanowni Państwo !
    O nasze zdrowie dbali w bieżącym roku lekarze, pielęgniarki i stomatolog, rehabilitanci. Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej pozytywnie ocenił stan zdrowia mieszkańców, wyraził także zadowolenie ze współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia. Obecnie zostały zakończone prace przy wymianie dachu ośrodka zdrowia i apteki, trwa wymiana okien, na przyszły rok planowana jest nowa elewacja.
    Zakład Gospodarki Komunalnej obsługiwał 683 odbiorców, w tym 609 podłączeń do wodociągu i 316 podłączeń do kanalizacji. Wyprodukowano i sprzedano 29 tys m3 wody w Żegocinie, a w Łąkcie Górnej 26 tys. m3 , oczyszczono 89 tys. m3 ścieków. W 2009 r. usunięto 28 awarii wodociągu i 23 uszkodzenia kanalizacji. Wymieniono 160 mb rur wodociągowych na Nowej Wsi na kwotę 42 tys. zł. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska udzielono dotacji 9 gospodarstwom na zadania związane z usuwaniem azbestu. Cieszy fakt, iż z roku na rok wzrasta świadomość konieczności segregacji śmieci.
     Z oddaniem wykonywali swoje obowiązki koledzy druhowie strażacy skupieni w 5 jednostkach OSP funkcjonujących w każdej wiosce naszej Gminy. Uczestniczyli w 16 akcjach ratowniczych. Zakupiono dużą ilość sprzętu, umundurowanie oraz wyposażenie osobiste dla strażaków. Ważnym wydarzeniem w życiu druhów strażaków było przystąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jednostki OSP z Łąkty Górnej. Przeprowadzono gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Młodzieżowe drużyny pożarnicze z terenu gminy wzięły udział w III. Powiatowym Turnieju Rekreacyjnym w Rzezawie - I miejsce zajęła MDP dziewcząt z Łąkty Górnej, również I miejsce zajęła MDP chłopców z Żegociny w piłce nożnej oraz I miejsce w torze przeszkód. Dziękuję serdecznie opiekunom MDP - P. Katarzynie Kaszuba, P. Janowi Mrozowi, P. Markowi Walogórze, P. Andrzejowi Pławeckienu i P. Tadeuszowi Olszewskiemu. Szczególnie chcę podziękować druhom strażakom z Łąkty Górnej za ogromne zaangażowanie się przy remoncie byłej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na boksy garażowe. Gratuluję druhom strażakom z Żegociny trafnego zakupu urządzenia do szybkiego natarcia. Oczekujemy na dobre wiadomości w sprawie pozyskania kolejnego samochodu bojowego z Niemiec dla naszych OSP. Nasi strażacy obchodzą corocznie: Zaduszki, opłatek strażacki, które organizują przy współpracy kapelana strażaków, Ks. proboszcza Stanisława Szczygła z parafii Łąkta.
    Cieszymy się z poprawy warunków pracy policjantów, którzy wspierają społeczność Gminy w trudnych chwilach, dobrze pracują. Współpracują ze szkołami, samorządem, parafiami. Jednak ostatnie wydarzenia nakazują, abyśmy wszyscy byli czujnymi, gdyż sprawcy mają różne pomysły, jaknp.kradzież napisu "Arbeiut mach frei" w Oświęcimiu, czy zniszczenie stacji trafo w Żegocinie.
    Cieszę się bardzo, że Gmina Żegocina ma od 2001 roku stronę internetową. W 2009 r. jej redaktor P. Tadeusz Olszewski zrelacjonował wszystkie ważne wydarzenia z życia naszej Gminy i jej mieszkańców. Nasza strona jest świetną kroniką obecnych dziejów. Serwis internetowy jest popularny, odwiedziło go od założenia ponad 713 tys. internautów. Panie Tadeuszu serdecznie gratuluję !
     Dyrektorzy, Sołtysi, Pracownicy Samorządowi !
     Pragnę teraz złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pracowali z oddaniem dla naszej Gminy:
- Dziękuję za rady i pomoc Panom parlamentarzystom, Panu Wojewodzie i Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Panu Romanowi Ciepieli, Panu Staroście Jackowi Pająkowi, Radnym powiatowym: P. Annie Rogala, P. Zbigniewowi Szewczykowi i Przewodniczącemu Rady Powiatu Bocheńskiego,
- Dziękuję Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej - Panu Krzysztofowi Kokoszce oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Bochni - Panu Markowi Rudnikowi,
- Dziękuję Proboszczowi Leszkowi Dudziakowi, Proboszczowi Stanisławowi Szczygłowi za Msze Święte z okazji świąt narodowych i uroczystości lokalnych,
- Dziękuję Księżom Katechetom,
- Dziękuję Radzie Gminy i Panu Przewodniczącemu.
- Dziękuję ludziom nauki i kultury: dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom, dyrektorom biblioteki oraz centrum kultury i ich pracownikom, członkom stowarzyszeń, członkom zespołów artystycznych, sportowcom,
- Dziękuję dyrektorowi Ośrodka Zdrowia wraz z pracownikami, pracownikom GOPS-u, Środowiskowego Domu Samopomocy, policjantom, druhom strażakom,
- Dziękuję przedsiębiorcom, właścicielom firm życzę Wam dalszego rozwoju, gdyż od ilości miejsc pracy w waszych firmach zależy powodzenie mieszkańców gminy,
- Dziękuję sponsorom, twórcom ludowym, pracownikom ODR-u,
- Dziękuję Panom Sołtysom i rolnikom, organizacjom pozarządowym, wszystkim mieszkańcom Gminy,
- Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy z Panią Skarbnik Rozalią Rudek, Panem Sekretarzem Zbigniewem Nożkiewiczem, Panią Radcą Prawną - Marią Stańdo na czele za służbę mieszkańcom naszej Gminy. Dziękuję pracownikom obsługi szkół
i przedszkoli, szczególnie dziękuję także Panu Andrzejowi Rudkowi.
- Dziękuję za współpracę Gminnej Spółdzielni, Spółdzielni "ZAVINEX", Spółce APPOL, pracownikom Kółka Rolniczego, kierownictwu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przybyszówka", pracownikom Zakładu Energetycznego, Bankom, Telekomunikacji i Poczcie.
    Szanowne Panie i Panowie !
    Przed nami Nowy Rok 2010. Czeka nas wiele zadań, nowe przedsięwzięcia. Możemy je jedynie zrealizować ze środków pomocowych, na które liczymy. Liczę przede wszystkim na dobroć Pana, Panie Marszałku, Panie Starosto, Państwo Radni. Mam nadzieję, że będzie można liczyć na waszą przyjaźń w przyszłym roku i w następnej kadencji.
    Nasza rodaczka, Pani Teresa Mrugacz w wierszu "W pasterki czas" napisała: "W białym opłatku, z kolędą radosną przychodzisz, Dziecię Boże, do życzeń serdecznych zimową nocą. W pasterki czas nadzieją skrzą się płatki śniegu, rozdajesz ludziom pokój".
    Kończąc pragnę Państwu złożyć serdeczne życzenia, przede wszystkim pokoju w sercach - takiego, jaki przyniosło na świat Dziecię Boże. Niech wśród nas będzie jeszcze więcej miłości, niech umacnia nas klimat nadziei. Niech pokój płynący z głębi serca pozwoli budować nowe płaszczyzny porozumienia i współpracy.
    Szczęść Wam Boże ! Dziękuję za uwagę !

[wstecz]