DWÓR W ŁĄKCIE GÓRNEJ SPRZEDANY

Dwór w Łąkcie Górnej - od strony południowej. Dwór w Łąkcie Górnej - od strony zachodniej.
Dwór w Łąkcie Górnej - od strony południowej. Dwór w Łąkcie Górnej - od strony zachodniej.

    Samorządowe władze Gminy Żegocina najpierw długo spierały się w sądzie o prawo własności do kompleksu dworsko - parkowego w Łąkcie Górnej, potem długo rozważały co z niszczejącym obiektem zrobić, wreszcie postanowiły go sprzedać w drodze przetargu. Pierwszy nie doszedł do skutku, ponieważ brak było chętnych. Dopiero drugi przetarg zainteresował chętnych i komisja przetargowa dokonała wyboru kupca.
    Przypomnijmy podstawowe fakty.
    O zamiarze sprzedania części dóbr ziemskich Armatowiczów i później Rutowskich, przejętych przez państwo i częściowo rozparcelowanych w 1946 roku, było wiadomo już od dawna. Trwały jednak sądowe i administracyjne procedury związane z ustaleniem prawa własności. Tymczasem obiekt stopniowo niszczał, głównie skutkiem działania chuliganów. Od większej rujnacji uratowały go działania samorządu gminnego, który budynek osuszył i przeprowadził prace przy zabezpieczeniu dachu. 28 września 2005 roku Rada Gminy w Żegocinie podjęła uchwałę  nr XXVII/185/05 w sprawie sprzedaży zespołu dworsko - parkowego w Łąkcie Górnej. "Rada Gminy w Żegocinie wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 1376/12 i powierzchni 2,5113 ha, położonej Łąkcie Górnej, ujawnionej w Księdze Wieczystej nr 60533 Sądu Rejonowego w Bochni, zabudowanej dworkiem, spichlerzem, kapliczką wraz z otaczającym je parkiem oraz współczesnym pawilonem" - czytamy w uchwale żegocińskiego samorządu. Tereny i obiekty przeznaczone do sprzedaży poddano ekspertyzie i wycenie. Tymczasem w dniu 9 maja 2006 roku Małopolski Konserwator Zabytków w Krakowie mgr inż. arch. Jan Janczykowski postanowił wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego (pod nr A-56/M) zespół dworsko - parkowy  w Łąkcie Górnej. Do rejestru wpisane zostały: budynek dworu, spichlerz, kapliczka drewniana, kapliczka słupowa z figurą Chrystusa, park oraz aleja grabowa.
    18 października 2006 roku Gmina Żegocina ogłosiła przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Zespołu Dworsko - Parkowego w Łąkcie Górnej. Cena wywoławcza wynosiła wówczas 785 tys. zł. Obiektem interesowało się co prawda kilka osób, ale ostatecznie żadna z nich nie stanęła do ogłoszonego na koniec roku przetargu. W tej sytuacji 25 stycznia 2007 roku Wójt Gminy w Żegocinie ogłosił drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż obiektu, obniżając cenę wywoławczą do kwoty 772 tysiące złotych i ustalając termin tego przetargu na dzień 2 kwietnia 2007 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło trzy oferty kupna: pierwsza złożona przez Panią Marię Jurewicz (jej propozycja 802.000 zł), druga złożona przez Pana Andrzeja Broszkiewicza (804.000 zł) i trzecia, złożona przez Panią Lidię Niedzielską, reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Jakuba Bieniasia (811.113 zł). Dołączone do ofert projekty zagospodarowania odpowiadały wymaganiom konserwatorskim i były podobne.
    Jako nabywcę "Zespołu Dworsko - Parkowego" w Łąkcie Górnej komisja przetargowa wybrała Panią Lidię Niedzielską zamieszkałą w Madrycie, a reprezentowaną przez pełnomocnika - Pana Jakuba Bieniasia. 14 maja 2007 roku sporządzono w biurze notarialnym w Bochni stosowny akt notarialny, a dzień później  miał miejsce ostatni element procedury sprzedaży Zespołu Dworsko - Parkowego w Łąkcie Górnej, jakim było protokolarne przekazanie nabywcy sprzedanego obiektu.
   Nabywczyni Zespołu Dworsko - Parkowego przedstawiła dwa warianty zagospodarowania:
  
Wariant I: zagospodarowanie w celu prowadzenia usług hotelarsko-restauracyjnych (hotel ew. pensjonat, restauracja, przyjęcia okolicznościowe oraz weselne, szkolenia i konferencje),
   Wariant II: zagospodarowanie w celu prowadzenia usług opiekuńczych w formie domu opieki z częścią dla pensjonariuszy, zapleczem gospodarczym, jadalno-żywieniowym i częścią mieszkalną dla personelu
.
   W celu  realizacji wyżej przedstawionych planów użytkowania zostaną przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie i adaptacyjne w terminie i na warunkach określonych przez konserwatora zabytków w formie kapitalnego remontu. Charakter prac remontowo-konserwatorskich nie będzie naruszał formy architektonicznej oraz gabarytów poszczególnych budynków tj. dworu oraz spichlerza. Zostanie zachowany układ przestrzenny wnętrz oraz detale architektoniczne wyposażenia dworu tj. stolarka okienna i drzwiowa, piece kaflowe, resztki stiuków. W miarę możliwości będą stosowane tradycyjne materiały jakich użyto przy budowie dworu oraz spichlerza. Dla obu wariantów użytkowania, wnętrza dworu zostałyby w pełni wykorzystane dla realizacji konkretnej funkcji poprzez adaptację pomieszczeń parteru, piwnic oraz odpowiednie przystosowanie poddasza i strychu.
Budynkowi spichlerza zostałaby nadana funkcja mieszkalna poprzez odpowiednią adaptacja całego wnętrza z ewentualnym przystosowaniem poszczególnych kondygnacji. Przywrócenie pierwotnej formy obiektów polegałoby również na rozbiórce wszelkich dobudówek nie mających cech wspólnych z pierwotną formą zabytkowych obiektów.
    Zagospodarowanie parku dworskiego polegałoby na jego rewaloryzacji z uwzględnieniem rekompozycji wnętrza oraz przeprowadzeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i sanacyjnych istniejącego drzewostanu. Proponuje się nadanie parkowi funkcji rekreacyjnej poprzez odnowienie oraz wytyczenie nowych alejek spacerowych.
     Drewniana kapliczka zostanie wyremontowana zgodnie z jej charakterem z możliwością przywrócenia jej funkcji modlitewno-sakralnej.
    Oferent, a obecnie już właściciel zobowiązał się do przeprowadzenia remontu i renowacji części wewnętrznej i zewnętrznej dworu i spichlerza oraz parku z zastosowaniem wytycznych i zaleceń wojewódzkiego konserwatora zabytków celem dostosowania obiektów do proponowanych funkcji.
    W ofercie znalazła się również następująca uwaga: "Prezentowany plan jest wstępną propozycją, która może ulec wszelkim modyfikacjom po uzgodnieniu z władzami lokalnymi i konserwatorem zabytków".

Spichlerz - od strony północnej. Spichlerz - od strony południowej.
Spichlerz - od strony północnej. Spichlerz - od strony południowej.
Kapliczka. Widok z dworu na kapliczkę.
Kapliczka. Widok z dworu na kapliczkę.
Wnętrze dworu. Park podworski.
Wnętrze dworu. Park podworski.

    Smutno trochę i ciężko rozstawać się w miejscem i obiektem, tak wiele lat związanym z lokalna społecznością. Decyzja o sprzedaży była trudna, ale została skonsultowana z mieszkańcami Łąkty i wspólnie ustalono, że obiekt należy sprzedać, bo Gminy nie stać ani na wyremontowanie, ani potem na prowadzenie działalności w tym obiekcie. Czas na decyzje był najwyższy, bo dzieło niszczenia budynków dworskich postępowało coraz szybciej. Niebawem pewnie stanie tu tablica z napisem "Własność prywatna" i rozpoczną się prace remontowe. Zarówno samorządowe władze Gminy Żegocina, jak i mieszkańcy Łąkty Górnej, wierzą, że nowemu właścicielowi uda się z powodzeniem nie tylko wyremontować obiekty i park, ale także zrealizować plany zawarte w wariantowych planach zagospodarowania.

[wstecz]