OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻEGOCINIE z dnia 17 listopada 2003 r.

     Na podstawie art. 109 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, póz. 1547) - Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żegocina.

Nr listy, znaczenie, nazwa lub skrót komitetu wyborczego Nazwisko i imię Wiek Miejsce zamieszkania 
Lista Nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Żegocina"  Ellnain Zbigniew 54 lata Żegocina
Lista Nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców "Postęp" Ptaszek Bronisław 55 lat Żegocina  
Lista Nr 3 Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż"  Łukasilk Reginald 46 lat Żegocina

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Nożkiewicz

    7 listopada 2003 roku Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała listy kandydatów na wakujące stanowisko radnego Rady Gminy w Żegocinie oraz dokonała losowania kolejności list kandydatów. Wpłynęły dokumenty od trzech Komitetów Wyborczych Wyborców - wszystkie sporządzone prawidłowo. Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy-Straż" zgłosił kandydata - Reginalda Łukasika, KWW "Moja Żegocina" -  Zbigniewa Ellnaina, KWW "Postęp" Bronisława Ptaszka. Gminna Komisja Wyborcza dokonała losowania kolejności list kandydatów. Nr 1 - przypadł liście kandydatów KWW "Moja Żegocina", nr 2 - KWW "Postęp", 3 - KWW "Ruch ludowy - Straż".

    13 listopada 2003 r. Sekretarz UG w Żegocinie Zbigniew Nożkiewicz złożył uchwały oraz protokoły rejestracji kandydatów i pozostałe wymagane dokumenty Gminnej Komisji Wyborczej u Komisarza Wyborczego w Tarnowie. Dzień później, czyli 14 listopada Wójt Gminy Jerzy Błoniarz powoła Obwodową Komisję Wyborczą, w której zasiądą: Barbara Janicka-Mikus, Stanisława Gąsiorek, Małgorzata Waligóra, Andrzej Rudek, Anna Wrona. Na swoim pierwszym posiedzeniu komisja dokona wyboru przewodniczącego.  Do 16 listopada zostaną rozplakatowane obwieszczenia o wyborach, a do 23 zostaną sporządzone spisy wyborców. Będzie ich około 1195.

     Na przygotowanie i przeprowadzenie tych wyborów uzupełniających budżet państwa przekazał już kwotę 3200 zł. Głosowanie zostanie przeprowadzone 7 grudnia br. Lokal wyborczy mieścić się będzie w budynku Urzędu Gminy w Żegocinie i będzie czynny w godzinach 6.00 - 20.00.

      8 września 2003 roku radna z Żegociny Emilia Maniak złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie rezygnację z pełnionej funkcji. Swoją decyzję motywowała istniejącą sytuacją prawną, która zabrania radnemu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. Jak wiadomo, pani Maniak prowadzi aptekę w budynku należącym do Gminy Żegocina. Podstawa prawna zakazu to artykuł art. 24f Ustawy o samorządzie terytorialnym, który stanowi: " Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności". Ponieważ ten przepis wszedł w życie dopiero 29 listopada 2002 roku, a więc po dniu wyborów, nie było przeszkód aby pani Maniak mogła startować wyborach samorządowych. Przypomnijmy, że jej kandydaturę zgłosił Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Żegocina" oraz, że pani Maniak uzyskała największą liczbę głosów spośród żegocińskich radnych.

 Radna Emilia Maniak na inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Żegocinie.

     W związku z nowym uregulowaniem prawnym 8 września 2003 r. radna Maniak złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie pisemną rezygnację z mandatu. Jako powód rezygnacji podała istniejącą sytuację prawną, zakazującą pełnienie funkcji radnego w przypadku, gdy prowadzi on działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego. W związku z tym Rada Gminy podjęła 11 września 2003 r. uchwałę nr IX/68/03 o wygaśnięciu mandatu pani Emilii Maniak.

     Tekst tej uchwały przesłano do Wojewody Małopolskiego, który zarządzeniem nr 308 z dnia 25 września zarządził w okręgu wyborczym nr 4 (Żegocina) wybory uzupełniające na dzień 7 grudnia 2003 roku. Opracowany też został kalendarz wyborczy. Wynika z niego, że listy kandydatów mogą zgłaszać Komitety Wyborców do dnia 7 listopada br. Najpóźniej 16 listopada zostanie powołana obwodowa komisja wyborcza, a 23 sporządzone listy wyborców. Koszt wyborów uzupełniających pokryje Skarb Państwa.

maniak01.jpg (23784 bytes)

     24 października 2003 r. za pracę w Radzie Gminy podziękowała Pani Maniak Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. To właśnie członkiem tej komisji - do czasu rezygnacji - była radna Maniak.

     Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek podziękował Pani Emilii Maniak za pracę w Radzie Gminy podczas X Sesji Rady, odbytej w dniu 19 listopada 2003 r.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 23 października 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Żegocinie.

      Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1 pkt 5 w związku z art.192 i 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. Nr 95, póz. 602 z późn. zm.) - postanawia się, co następuje:
§1.
W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 4 do Rady Gminy w Żegocinie, w dniu 7 grudnia 2003 roku - powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie osobowym jak w załączniku.
§2.
Skład osobowy Komisji zostanie podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie "Postanowienia" w Urzędzie Gminy w Żegocinie.
§3.
Upoważniam Wójta Gminy Żegocina do zorganizowania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej.
§4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      KOMISARZ WYBORCZY
       mgr Grzegorz Krężołek

Załącznik
do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 23 października 2003 r.

SKŁAD OSOBOWY
Gminnej Komisji Wyborczej w Żegocinie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żegocinie w dniu 7 grudnia 2003 roku:
1.    Bolesław ŁĘKAWA - zam. Żegocina
2.    Stanisław FURTAK - zam. Bełdno
3.    Stanisław GUZIK - zam. Rozdziele
4.    Franciszek KOSZYK - zam. Żegocina
5.    Anna JANICZEK - zam. Żegocina
6.    Jan BUJAK - zam. Łąkta Górna
7.    Zbigniew NOŻKIEWICZ - zam. Żegocina

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻEGOCINIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2003 r. W SPRAWIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI ORAZ SIEDZIBĘ GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ, KTÓRA BĘDZIE
ŻEGOCINIE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ZARZĄDZONYCH NA 07 GRUDNIA 2003 r.

     Gminna Komisja Wyborcza powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 23 października 2003r - na pierwszym swoim posiedzeniu zwołanym przez Wójta Gminy ukonstytuowała się w następującym składzie :
1. Zbigniew    Nożkiewicz - Przewodniczący Komisji
2. Bolesław    Łękawa - Z-ca Przewodniczącego
3. Stanisław    Furtak - członek Komisji
4. Stanisław    Guzik - członek Komisji
5. Franciszek    Koszyk - członek Komisji
6. Anna    Janiczek - członek Komisji
7. Jan    Bujak - członek Komisji

      Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Żegocinie - pokój nr 18 II p. (tel. 61 32 115 lub 61 32008 wew.33)
      Przewodniczący Komisji

      /-/ Zbigniew Nożkiewicz

RELACJA Z WYBORÓW >>>

[wstecz]