Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żegocina             

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE

Zarządzenie nr 0050.49.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Żegocina

      Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z póź. zm.), § 10 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624 z póź. zm.) zarządzam co następuję:

§ 1
Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żegocina, które stanowią załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ustalam w 2018 roku dyżur wakacyjny w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie w okresie od 02 lipca do 13 lipca

W Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej w okresie od 16 lipca do 27 lipca

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Przedszkoli Gminy Żegocina.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żegocina

1. Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żegocina.

2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od 14 do 30 maja 2018r.


3. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice mogą wydrukować ze stron internetowych Gminy Żegocina i przedszkoli.


4. Podpisywanie umów z rodzicami odbywać się będzie w siedzibie przedszkoli dyżurujących od 04.06.2018 do 15.06.2018.

5. Warunkiem przyjęcie dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. Dzienna stawka żywieniowa- 8,00 złotych i 1,00 złotych za każdą godzinę poza realizację podstawowy programowej wychowania przedszkolnego. Za dni nieobecności dziecka w czasie dyżuru nie będzie zwrócona wpłacona należność.

6. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których obydwoje rodziców pracuje   w tym czasie.


7. Organizacja dyżuru uzależniona jest od utworzenia co najmniej 10-osobowej grupy.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Błoniarz

żegocina.pl

Zarządzenia Wójta Gminy Żegocina.