BIP Gminy Żegocina

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

   Ogłoszenie Wójta Gminy Żegocina z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do dokonania zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy Żegocina

    Wójt Gminy Żegocina informuje, że zamierza przystąpić do procedury prac urbanistycznych zmierzających do dokonania zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy Żegocina.
   Zmiana powyższego planu ma na celu umożliwienie rozwoju zabudowy w miejscach, w których dotychczas plan tego nie dopuszczał, a z urbanistyczno-ekonomicznego punktu widzenia jej rozwój byłby uzasadniony. 

Pod uwagę będą brane wnioski dotyczące nieruchomości gruntowych, które między innymi:
. posiadają dostęp do dróg publicznych (bez konieczności wyznaczania dodatkowych dróg),
. znajdują się w okolicy obszarów zabudowanych,
. znajdują się w pobliżu istniejących mediów,
. posiadają cechy geometryczne i terenowe pozwalające na zlokalizowanie na jej terenie budynku,

  Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Żegocina, do dnia 18 kwietnia 2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Żegocina.
   Wniosek winien zawierać dane kontaktowe wnioskodawcy, określenie położenia działki (jej numer i obręb geodezyjny),  planowany sposób zagospodarowania działki, mapę zasadniczą/ewidencyjną nieruchomości, której wniosek dotyczy, informacje z rejestru gruntów. 
  Wniosek do pobrania tutaj >>>  lub w Urzędzie Gminy Żegocina w pokoju nr 20.

WÓJT
mgr Jerzy Błoniarz

Data publikacji: 31.03.2017 r.

wstecz

zegocina.pl