JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY ŻEGOCINA - SOŁECTWA

    Jednostki pomocnicze tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy lub z ich inicjatywy zebrań. Jednostki pomocnicze - sołectwa Gminy Żegocina zostały utworzone w 1995 r. po podziale gminy. Granice jednostek pomocniczych, organizacje, zakres i sposób ich działania określają statuty uchwalone przez radę gminy.
Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1. Nazwę i obszar jednostki pomocniczej.
2. Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej.
3. Organizację i zadania organu jednostki pomocniczej.
4. Zakres i zadania przekazane przez gminę oraz sposób ich realizacji. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organu gminy nad działalności organów jednostek pomocniczych.

Organami sołectwa są:
1. Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy.
2. Sołtys - organ wykonawczy.

     Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim z nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.  Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. Kończy się z chwilą wyboru organów sołectwa, które zarządza rada gminy. Rada Gminy w Żegocinie utworzyła 5 jednostek pomocniczych sołectw. Granice sołectw są granicami miejscowości wchodzących w skład gminy.

1. Sołectwo BEŁDNO
Liczba mieszkańców - około 273
Sołtys kadencji 2003-2018 - STANISŁAW FURTAK - tel. 14/6132529

2. Sołectwo BYTOMSKO
Liczba mieszkańców - około 664
Sołtys kadencji 2003-2018 - IGNACY ROŻNOWSKI - tel. 14/6132020

3. Sołectwo ŁĄKTA GÓRNA
Liczba mieszkańców - około 1505
Sołtys kadencji 2003-2007 - KAZIMIERZ KRAWCZYK   
Sołtys kadencji 2007-2015 - STANISŁAW WĄTROBA
Sołtys kadencji 2015 - 2018 - TADEUSZ STARY - tel.

4. Sołectwo ROZDZIELE
Liczba mieszkańców - około 850
Sołtys kadencji 2003-2015 - STANISŁAW GUZIK  
Sołtys kadencji 2015 - 2018 - PAWEŁ FRĄCZEK - tel.

5. Sołectwo ŻEGOCINA
Liczba mieszkańców - około 1670
Sołtys kadencji 2003-2015 BOLESŁAW ŁĘKAWA    tel. 14/6132145
Sołtys kadencji 2015 - 2018 -  TOMASZ JANICZEK  tel.

wstecz